Helyi tanterv javaslat


Reméljük, hogy az alábbi tantervjavaslattal segítjük az Ön munkáját és megkönnyítjük az új tantervi elvárásokra való áttérést.

A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul:

  • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.§
  • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7.§
  • a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
  • a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei

A tantervjavaslat öt nagy részre tagolódik:

  1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai
  2. A német nyelv tantárgy óraszámai
  3. A helyi tanterv tartalma
  4. A továbbhaladás feltételei
  5. A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei

Az első részben a Nat (2012) és a kerettanterv (2012) ajánlásai alapján foglaljuk össze a német nyelv tantárgy általános céljait és feladatait, kitérve a középiskolás korosztály idegennyelv-oktatásának korosztályi sajátosságaira, valamint a második idegen nyelv tanulásának sajátosságaira.

A második részben az általunk javasolt heti óraszámot adjuk meg évfolyamomként, figyelembe véve a kerettantervben javasolt óraszámokat. A harmadik részben a 9-12. évfolyam számára fogalmaztuk meg a témaköröket, kommunikációs eszközöket és fogalomköröket, melyek az egyes nyelvi szinteknek (A1, A2) felelnek meg. A negyedik részben a továbbhaladás feltételeit rögzítettük, a kommunikációs készség fejlődését mérő négy alapkészség (beszédértés, beszédkészség, olvasás, írás) alapján. A beszédkészségnél különbséget tettünk a szóbeli interakció és az összefüggő beszéd között. Az ötödik részben a tankönyvek, taneszközök kiválasztásához kívánunk segítséget nyújtani.

A z ajánlott témakörök közül azokat tüntettük fel, amelyek szerepelnek a direkt 1-3. köteteiben, de a mindenkori tanulócsoport igényeinek és sajátosságainak megfelelően ez a felsorolás bővíthető, módosítható.

Direkt Tankönyvcsalád - Helyi tanterv
Direkt Tankönyvcsalád - Helyi tanterv
helyitanterv_nemet_direkt.doc
Verzió: 1.0
187.0 KiB
1121 letöltés
Részletek